5/25/2018
جمعه، ۰۴ خرداد ۱۳۹۷
دیداریادگار امام با آیت‌الله یزدی
هفته گذشته صورت گرفت

دیداریادگار امام با آیت‌الله یزدی

سیدحسن خمینی با آیت‌الله محمد یزدی رئیس‌ مجلس خبرگان رهبری و عضو فقهای شورای نگهبان دیدار کرد.
هفته گذشته یادگار امام با آیت‌الله محمد یزدی رئیس‌ مجلس خبرگان رهبری و عضو فقهای شورای نگهبان دیدار کرد.
یکى از نزدیکان به بیت امام دراین باره گفت :سایت جهان نیوز که چند روز پیش خبر از تیر خلاص به یادگار و بیت امام داده بود ، در خبرى کاملا دروغ از محتواى جلسه محرمانه ایت الله یزدى و یادگار امام خبر داد. این سایت در حالى از درخواست والتماس یادگار امام و سخنان حضرت آیت الله یزدى پرده برداشت، که هیچ کسى در آن جلسه حضور نداشته است. اینکه منبع این سایت چه بوده باید در جاى خود مورد بررسى قرار گیرد ولى لازم است در اینجا به اطلاع مردم شریف ایران برسانیم مضمون خود ساخته این خبر از ریشه دروغ است و کم نیست دروغهاوتهمتهائیکه دراین ایام مدعیان دروغین وافرادوسایت هائیکه به خاطرمنافع ومطامع خود وایجادمانع بین مردم وصاحبان اصلی انقلاب وفرزندان معنوی وفکری اندیشه معماربزرگ انقلاب علی الظاهربرای رضای خدا منتشرنموده اند. اگر لازم باشد و حضرت آیت الله یزدى مصلحت بدانند محتواى ان جلسه و آنچه پس از آن واقع شده مى تواند بسیارى از نقاط ابهام موجود در پرونده بررسى صلاحیت علمى یادگار امام را بگشاید.

وی با اشاره به حفظ آرامش و وحدت وضرورت مشارکت حداکثری مردم درپای صندوق های اخذرای، گفت: فعلا بنای کنارزدن پرده هارانداریم وقطعادرفرصت مقتضی بامردم درمیان خواهیم گذاشت
دیدگاه ها