7/19/2018
پنج شنبه، ۲۸ تیر ۱۳۹۷
دولت قبل دﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻣﺘﻴﺎﺯاﺗﻲ ﺑﺮاﻱ ﺑﺮﺧﻲ اﺭگان‌ها قائل ﺷﺪ/ در دولت قبل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاﺭﻱ‌های اﺭﺯﻱ ﺩﺭ آﻣﺮﻳﻜﺎ انجام شد
مطهری:

دولت قبل دﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻣﺘﻴﺎﺯاﺗﻲ ﺑﺮاﻱ ﺑﺮﺧﻲ اﺭگان‌ها قائل ﺷﺪ/ در دولت قبل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاﺭﻱ‌های اﺭﺯﻱ ﺩﺭ آﻣﺮﻳﻜﺎ انجام شد

این نماینده مجلس گفت: ﻣﺸﻜﻼﺕ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻌﻠﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮﺟﺎﻡ و ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺯمی گردد/ دولت قبل دﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻣﺘﻴﺎﺯاﺗﻲ ﺑﺮاﻱ ﺑﺮﺧﻲ اﺭگان‌ها قائل ﺷﺪ/ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭاﻩ کسانی است که در دوره تحریم سود می‌بردند پس ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻥ ﺟﻮﺳﺎﺯﻱ می‌کنند/ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ نمی توان ﻛﺴﻲ را ﺑﺎﺯﺩاﺷﺖ، ﻣﺘﻬﻢ، ﺯندانی ﻳﺎ ﺣﺼﺮ ﻛﺮﺩ
اعتمادآنلاین- ﻋﻠﻲ ﻣﻂﻬﺮﻱ نماینده مردم تهران در مجلس در همایش "مجلس امید" که امروز ( دوشنبه 6 اردیبهشت ماه ) در دانشگاه اراک برگزار شد، گفت: اﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭاﻩ کسانی است که در دوره تحریم سود می‌بردند، پس ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻥ ﺟﻮﺳﺎﺯﻱ می‌کنند.

گزیده ای از صحبت های مطهری در ادامه می آید:

  • اﺳﻼﻡ ﺩﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺒﻌﻴﺾ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﺎمعه‌اﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ.
  • ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴئوﻟﻲ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ اﻧﺘﻘﺎﺩ ﻗﺮاﺭ ﻧﮕﻴﺮﺩ ﺑﺮاﻱ ﺧﻮﺩ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻂﺮﻧﺎﻙ اﺳﺖ. ﻫﻤﻮاﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﺘﻘﺪاﻥ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺑﺮاﻱ ﺟﺎمعه و اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻻﺯﻡ اﺳﺖ ﭼﺮاﻛﻪ اﻓﻜﺎﺭ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ می‌شود.
  • ﻣﺸﻜﻼﺕ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻌﻠﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮﺟﺎﻡ و ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺯمی گردد. ﻫﻤﻪ نظاﻡ ﺣﺎﻣﻲ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺗﺎ اﻣﺮﻭﺯ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ. ﻣﺎ ﺑﺎ اﺭﻭﭘﺎیی‌ها ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪاﺭﻳﻢ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺤﺮیم‌های ﮔﺬﺷﺘﻪ و گره‌هایی اﺳﺖ که باز شدن آنها زمان می‌برد.
  • دولت قبل دﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻣﺘﻴﺎﺯاﺗﻲ ﺑﺮاﻱ ﺑﺮﺧﻲ اﺭگان‌ها قائل ﺷﺪ و از سوی دیگر منابع نفتی ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ شد، ولی ﺩﺭآﻣﺪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺎﺯﻧﮕﺸﺖ، اﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭاﻩ کسانی است که در دوره تحریم سود می‌بردند پس ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻥ ﺟﻮﺳﺎﺯﻱ می‌کنند و تلاش می‌کنند کاری کنند که سرمایه‌گذاران خارجی جرات سرمایه‌گذاری در ایران را نداشته باشند. ﻭﻱ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ: ﺩاﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ اﻣﻮﺭ ﺭا ﺭﺻﺪ کنند و ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺖ و ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪاﻱ ﺧﺎﺹ و ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺭا ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺮاﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ.
  • ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﻭﻟﺖ اﺻﻮﻟﮕﺮا اﺻﻼﺡ‌ﻃﻠﺒﺎﻥ ﭼﻮﺏ ﻻﻱ ﭼﺮﺥ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﮕﺬاﺭﻧﺪ، ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ. ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺭا ﺩﺭ ﭘﻲ ﺩاﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺭﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺯﻣﺎﻧﺒﺮ و ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻫﻤﺮاﻫﻲ اﺳﺖ.
  • (در خصوص موضوع حصر) ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻂﺎﻫﺎ ﻋﻨﻮاﻥ ﺷﻮﺩ، ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺕ حصر شدگان ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲ در ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪﻥ از توضیحات ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻤﻜﻴﻦ می کردند، اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻞ ﺷﻮﺩ. ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ نمی توان ﻛﺴﻲ را ﺑﺎﺯﺩاﺷﺖ، ﻣﺘﻬﻢ، ﺯندانی ﻳﺎ ﺣﺼﺮ ﻛﺮﺩ.
  • (در خصوص حکم دیوان عدالت آمریکا در خصوص مصادره اموال ایران به اتهام مشارکت در انفجار بیروت) ادعای آمریکا یک اتهام است که وجاهت ندارد و ریشه آن به دولت گذشته باز می‌گردد. در دولت قبل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاﺭﻱ‌های اﺭﺯﻱ ﺩﺭ آﻣﺮﻳﻜﺎ انجام شد و اﻣﺮﻭﺯ همین ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ کشور با این ادعای آمریکا ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻂﺮ قرار گرفته است.
دیدگاه ها