8/19/2018
یکشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
نرخ سرویس مدارس پایتخت برای سال تحصیلی جدید

نرخ سرویس مدارس پایتخت برای سال تحصیلی جدید

متوسط کرایه سرویس مدرسه هر دانش‌آموز در سال تحصیلی 1396-1395 برای 22 روز خدمت‌رسانی در ماه در مسافت «تا 5 کیلومتر» برای سواری ۱۰۷ هزار تومان، برای ون ۶۵ هزار و ۵۰۰ تومان، برای مینی‌بوس ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان، برای میدل باس ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان و اتوبوس ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.
اعتمادآنلاین - لایحه نرخ کرایه سرویس مدارس در سال تحصیلی 96-95 مورد بررسی قرار گرفت و افزایش 15 درصدی نرخ کرایه سرویس مدارس پایتخت در سال تحصیلی جاری تصویب شد.

به گزارش فارس، متوسط کرایه سرویس مدرسه هر دانش‌آموز در سال تحصیلی 1396-1395 برای 22 روز خدمت‌رسانی در ماه در مسافت «تا 5 کیلومتر» برای سواری ۱۰۷ هزار تومان، برای ون ۶۵ هزار و ۵۰۰ تومان، برای مینی‌بوس ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان، برای میدل باس ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان و اتوبوس ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان است؛ در مسافت «بیش از 5 تا 10 کیلومتر» برای سواری ۱۲۵ هزار تومان، برای ون ۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان، برای مینی‌بوس ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان، برای میدل باس ۳۷ هزار تومان و اتوبوس ۳۱ هزار تومان است؛ در مسافت «بیش از 10 تا 15 کیلومتر» برای سواری ۱۴۰ هزار تومان، برای ون ۸۰ هزار و ۵۰۰ تومان، برای مینی‌بوس ۴۷ هزار تومان، برای میدل باس ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان و اتوبوس ۳۷ هزار تومان است؛ در مسافت «بیش از 15 تا 20 کیلومتر» برای سواری ۱۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان، برای ون ۸۵ هزار تومان، برای مینی‌بوس ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان، برای میدل باس ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان و اتوبوس ۴۰ هزار تومان است؛ در مسافت «بیش از 20 تا 25 کیلومتر» برای سواری ۱۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان، برای ون ۹۶ هزار و ۵۰۰ تومان، برای مینی‌بوس ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان، برای میدل باس ۵۰ هزار و ۵۰۰ تومان و اتوبوس ۴۷ هزار تومان است؛ در مسافت «بیش از 25 تا 30 کیلومتر» برای سواری ۱۹۴ هزار تومان، برای ون ۱۰۰ هزار تومان، برای مینی‌بوس ۶۲ هزار تومان، برای میدل باس ۵۶ هزار و ۵۰۰ تومان و اتوبوس ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان است و در مسیرهای از «از 30 کیلومتر به بالا» رقم توافقی است.

متوسط کرایه سرویس مدرسه هر دانش‌آموز در سال تحصیلی 1396-1395 برای ۲۶ روز خدمت‌رسانی در ماه در مسافت «تا 5 کیلومتر» برای سواری ۱۲۶ هزار تومان، برای ون ۷۷ هزار و ۵۰۰ تومان، برای مینی‌بوس ۴۷ هزار تومان، برای میدل باس ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان و اتوبوس ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان است؛ در مسافت «بیش از 5 تا 10 کیلومتر» برای سواری ۱۴۸ هزار تومان، برای ون ۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان، برای مینی‌بوس ۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان، برای میدل باس ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان و اتوبوس ۳۷ هزار تومان است؛ در مسافت «بیش از 10 تا 15 کیلومتر» برای سواری ۱۶۵ هزار و ۵۰۰ تومان، برای ون ۹۵ هزار تومان، برای مینی‌بوس ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان، برای میدل باس ۵۰ هزار تومان و اتوبوس ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان است؛ در مسافت «بیش از 15 تا 20 کیلومتر» برای سواری ۱۸۹ هزار تومان، برای ون ۱۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان، برای مینی‌بوس ۵۷ هزار تومان، برای میدل باس ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان و اتوبوس ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان است؛ در مسافت «بیش از 20 تا 25 کیلومتر» برای سواری ۲۰۶ هزار و ۵۰۰ تومان، برای ون ۱۱۴ هزار تومان، برای مینی‌بوس ۶۸ هزار تومان، برای میدل باس ۶۰ هزار تومان و اتوبوس ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان است؛ در مسافت «بیش از 25 تا 30 کیلومتر» برای سواری ۲۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان، برای ون ۱۱۸ هزار تومان، برای مینی‌بوس ۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان، برای میدل باس ۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان و اتوبوس ۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان است و در مسیرهای از «از 30 کیلومتر به بالا» رقم توافقی است.
دیدگاه ها