4/23/2018
دوشنبه، ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
کاهش ریسک اقتصادی در گرو مبارزه با فساد

کاهش ریسک اقتصادی در گرو مبارزه با فساد

مسئول تدوین مدل مدیریت مبارزه با فساد د بنگاه های خصوصی گفت: مبارزه با فساد تاثیر مستقیمی در کاهش ریسک اقتصاد کشورها دارد.
اعتمادآنلاین| ناصر عندلیب گفت: در حال حاضر کشورهای جهان جهت ارتقای رتبه خود در بحث مبارزه با فساد بسیار فعال هستند.

وی اظهارداشت: بحث مبارزه با فساد به هر میزان در هر کشوری جدی گرفته شود وبه تبع اقدامات عملی و اجرایی در این زمینه انجام گیرد خواهی نخواهی رتبه بهتری در جهت سالم سازی و ضد فساد کسب خواهند کرد.

مسئول تدوین مدل مدیریت مبارزه با فساد دربنگاه های خصوصی گفت: این مهم تاثیر مستقیمی در کاهش ریسک اقتصاد کشورها دارد.

وی افزود: هرگونه تصمیم سازمان های پولی و مالی برای سرمایه گذاری در کشورهای دیگر و برقراری روابط اقتصادی رتبه کشورها در موضوع مبارزه با فساد و سالم بودن فعالیت ها در اقتصاد بسیار تاثیر می گذارد و به همین جهت اغلب کشورها در این جرگه وارد شده اند.

عندلیب بیان داشت: سازمان ملل متحد در سال 2003 میلادی «کنوانسیون مبارزه با فساد» را به تصویب رساند.

وی افزود: این کنوانسیون 71 ماده دارد و در هشت فصل کلی تدوین شده است.

مسئول تدوین مدل مدیریت مبارزه با فساد دربنگاه های خصوصی گفت: خوشبختانه ایران نیز با مصوب مجلس شورای اسلامی در 20 مهر 1387 به این کنوانسیون ملحق شده است.

وی اضافه کرد: ماده 12 این کنوانسیون تصریح دارد مبنی به اینکه دولت ها باید بخش خصوصی را جهت پیوستن به فرآیندهای مبارزه با فساد ترغیب کنند.

عندلیب بیان کرد : طبق این کنوانسیون هر کشور عضو طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود اقداماتی را اتخاذ تا از فساد بخش خصوصی جلوگیری کند و همین طور استانداردهای حسابرسی و ممیزی را در بخش خصوصی ارتقا دهد و درصورت اقتضای مجازات های موثر، بازدارنده مدنی، اداری یا کیفری مناسب را به سبب قصور در پیروی از چنین اقداماتی درنظر گیرد.

وی یادآورشد: اقدامات جهت دستیابی به این اهداف شامل ارتقای همکاری بین نهادهای مجری قانون و واحدهای خصوصی، ترغیب توسعه استانداردها و تشریفات مورد طراحی جهت حفظ یکپارچگی واحدهای خصوصی، ارتقای شفافیت در بین واحدهای خصوصی، پیشگیری از سوء استفاده از تشریفات مربوط به واحدهای خصوصی، جلوگیری از تعارض منافع ازطریق وضع محدودیت ها، کنترل های ممیزی داخلی کافی بنگاه های بخش خصوصی جهت کمک به جلوگیری و کشف فساد و ... است.

منبع: خبرگزاری صداوسیما
دیدگاه ها