همایش فرایند قانون گذاری و راهکارها


کد 123475  |  1395/02/18

همایش فرایند قانون گذاری و راهکارها با حضور منتخبان مجلس دهم برگزار شد. عکس: دانیال شایگان

آخرین خبرها