حال و هوای تهران در شب های محرم


کد 123507  |  1395/07/18

بار دیگر، در محرمی دگر، صدای طبل و سنج، دل زمانه را می برد و دست ها بر سینه ها ضرب عاشقی می کوبد، زنجیرها، قلب آسمان را می شکافد و سنگینی حریت غریبانه یک مرد را بر شانه ها فرو می اندازد، کیست که یارای تحمل آن را داشته باشد؟ اینجا در ایران، بوی پیمان و ایمان می آید ... عکس: عرفان خوشخو

آخرین خبرها