به کارگیری سلاح برای حفظ امنیت، از جمله حقوق مصرح دولت هاست، امّا استفاده از اسلحه توسط گروه های مخالف، مورد تأیید هیچ کشور و مرجع قانونی نیست؛ از این رو نباید انتظار داشت، نظام سوریه گروه های مسلح مورد حمایت کشورهای بیگانه را فقط موعظه کند.

@علی_شمخانی

اخبار برگزیده
آخرین خبرها
کاریکاتور
در حسرت هوای پاک
علیرضا پاکدل